Пропонуємо учасникам ринку цінних паперів, створення сайту для публікації звітів, протоколів та іншої інформації на вимогу НКЦПФР.

Вартість сайту 800 грн/рік.

У вартість входить:

  • створення сайту, третього рівня, в доменній зоні 1ua.info (ваш_ЄДРПОУ.1ua.info можливе місце ЄДРПОУ вказати назву сайту латинськими літерами);
  • хостинг для сайту;
  • встановлення SSL сертифіката (https);
  • при необхідності створення поштової скриньки admin@ваш ЄДРПОУ.1ua.info;
  • ми самостійно завантажуємо інформацію на ваш сайт, від вас потрібно зателефонувати та на наш email надіслати матеріали в будь-якому форматі документа doc, docx, html, pdf.

Чекаємо на Ваші пропозиції.

Сподіваємося на співробітництво!

Новини у Законодавстві

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку
06 червня 2023 року № 608

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 серпня 2023 р.
за № 1307/40363

ПОЛОЖЕННЯ

про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок і строки розкриття на
регульованому фондовому ринку регульованої інформації та вимоги до розкриття інформації емітентами цінних паперів (далі – емітенти), особами, що надають забезпечення за такими цінними паперами, а також радником з корпоративних прав.

2. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються в такому значенні:

1) виконавчий орган – рада директорів (за однорівневої структури управління
акціонерним товариством), колегіальний або одноосібний виконавчий орган;

2) вимоги про винагороду для акціонерних товариств – Вимоги до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2018 року № 659, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2018 року за № 1367/32819, Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду, членів наглядової ради та правління банку, затверджене постанова Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 року № 153;

3) ЄДР – Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

4) Закон про акціонерні товариства – Закон України «Про акціонерні товариства»;

5) Закон про бухгалтерський облік – Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

6) Закон про іпотечні облігації – Закон України «Про іпотечні облігації»;

7) Закон про ринки капіталу – Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

8) ім’я – ім’я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім’я фізичної особи – нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу;

9) іноземні держави зони ризику – країни, які підпадають під критерії, визначені у додатку 1 до цього Положення;

10) іноземний емітент – емітент – нерезидент, цінні папери якого розміщені та/або допущені до обігу на території України;

11) календарний план – календарний план розміщення регулярної інформації, у тому числі документів та повідомлень, оприлюднення яких відповідно до законодавства передбачено у складі регулярної інформації;

12) керівник – голова колегіального виконавчого органу, одноосібний виконавчий орган, головний виконавчий директор (за однорівневої структури управління акціонерним товариством);

13) кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР – Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, затверджений рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року № 118;

14) конкуруюча вимога – конкуруюча вимога акціонера (акціонерів, що діють спільно), який отримав публічну безвідкличну вимогу щодо обов’язкового продажу іншими акціонерами акцій на його вимогу;

15) особа, яка надає забезпечення – поручитель, гарант, заставодавець, страховик з яким емітентом укладено договір страхування фінансових ризиків, предметом якого є страхування ризиків невиконання зобов’язань за цінними паперами;

16) особа, яка оприлюднює регульовану інформацію – особа, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

17) повне найменування – повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне найменування юридичної особи – нерезидента відповідно до установчих(ого) документів(а);

18) проміжний звіт – документ, в якому емітент розкриває проміжну інформацію відповідно до вимог цього Положення;

19) публічна безвідклична вимога – публічна безвідклична вимога про придбання акцій у всіх власників акцій акціонерного товариства;

20) публічна безвідклична пропозиція – публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів-власників простих акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферту);

21) рада – наглядова рада або рада директорів (за однорівневої структури управління акціонерним товариством);

22) радник – радник з корпоративних прав;

23) річний звіт – документ, в якому емітент розкриває річну інформацію відповідно до вимог цього Положення;

24) стейкхолдер – особи та/або групи осіб, інтереси яких прямо пов’язані з діяльністю емітента або перетинаються з його інтересами (наприклад, учасники, працівники, кредитори, постачальники послуг та фінансових інструментів, клієнти або контрагенти, об’єднання або спілки вищезазначених осіб, місцеві громади, держава);

25) твердження щодо проміжної інформації – офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції, про те, що, наскільки це їм відомо, проміжна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об’єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента (у разі наявності таких юридичних осіб) у рамках консолідованої фінансової звітності (у разі складання консолідованої фінансової звітності), а також про те, що проміжний звіт керівництва, що подається відповідно до частини четвертої статті 127 Закону про ринки капіталу, містить достовірну та об’єктивну інформацію;

26) твердження щодо річної інформації – офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки їм відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об’єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента (у разі наявності таких юридичних осіб), у рамках консолідованої фінансової звітності (у разі складання консолідованої фінансової звітності), а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об’єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента (у разі наявності таких юридичних осіб), у рамках консолідованої звітності (у разі складання консолідованої фінансової звітності) разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності;

27) український емітент – емітент-резидент, цінні папери якого розміщені та/або допущені до обігу на території України;

28) ФОН – фонд операцій з нерухомістю;

29) URL-адреса (Universal Resource Locator) – універсальний покажчик місцезнаходження певного ресурсу (наприклад, файлу) у мережі Інтернет.

Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених Законом про ринки капіталу, Законом про акціонерні товариства, іншими законами України та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

3. Дія цього Положення поширюється на:

1) емітентів, включаючи іноземних емітентів;

2) осіб, які надають забезпечення;

3) радників.

4. Особа, яка надає забезпечення, розкриває регульовану інформацію за правилами, визначеними цим Положенням для того типу емітента, за зобов’язаннями якого така особа надає забезпечення. Якщо цим Положенням передбачено певний обов’язок або виключення для емітента, то він застосовується і до особи, яка надає забезпечення за зобов’язаннями такого емітента.

5. Дія цього Положення не поширюється на емітентів:

1) державних облігацій;

2) казначейських зобов’язань;

3) облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

4) акцій корпоративних інвестиційних фондів;

5) облігацій місцевих позик;

6) інвестиційних сертифікатів.

6. Органом, що забезпечує дотримання вимог щодо розкриття емітентом регульованої інформації, а також іншої інформації, яка підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, є рада або, у разі, якщо створення ради не передбачено статутом, уповноважений орган управління емітента.

7. До регульованої інформації, що підлягає розкриттю, згідно вимог цього Положення належить:

1) регулярна інформація;

2) особлива інформація;

3) інша інформація, передбачена розділом VII цього Положення.

8. Розкриття емітентами регульованої інформації здійснюється з дотриманням принципів:

1) законності;

2) своєчасності;

3) достовірності;

4) збалансованості;

5) повноти.

9. Принцип законності передбачає, що розкриття інформації здійснюється виключно особами, які уповноважені суб’єктом розкриття здійснювати розкриття відповідної інформації.

10. Принцип своєчасності передбачає, що розкриття інформації відбуватиметься якнайшвидше, але в будь-якому разі – не пізніше ніж у строки, передбачені цим Положенням.

11. Принцип достовірності передбачає, що інформація, яка підлягає розкриттю є належним чином перевіреною та відповідає дійсності.

12. Принцип збалансованості передбачає, що розкриття інформації охоплює як позитивну, так і негативну інформацію.

13. Принцип повноти передбачає, що розкриття інформації відбуватиметься в повному обсязі, зокрема, що має розкриватися вся інформація, яка має значний вплив для прийняття рішень зацікавленими особами, навіть якщо розкриття такої інформації не вимагається згідно законодавства.

II. Порядок розкриття регульованої інформації

1. Особливості порядку розкриття регульованої інформації

14. Регульована інформація розкривається шляхом:

1) розміщення на вебсайті емітента;

2) розміщення в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію;

3) подання до НКЦПФР.

Регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі, якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція або цінні папери такого товариства не допущені до торгів на організованому ринку капіталу) відповідно до підпунктів 1, 3 цього пункту, а також відповідно до підпункту 2 цього пункту, у випадках передбачених цим пунктом.

{Абзац п’ятий пункту 14 підрозділу 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 07.08.2023}

Приватне акціонерне товариство розкриває повідомлення про проведення загальних зборів, проєкти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства та повідомлення про прийняття рішень про припинення акціонерного товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, відповідно до підпункту 2 цього пункту.

{Абзац шостий пункту 14 підрозділу 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 07.08.2023}

Приватне акціонерне товариства (крім приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі (крім держави)) розкриває інформацію про прийняття рішення про емісію акцій, рішення про емісію інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу, повідомлення про можливість реалізації переважного права акціонера у процесі емісії акцій, рішення про зміни до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій, відповідно до підпункту 2 цього пункту.

15. Регульована інформація розкривається:

1) державною мовою, а також, за бажанням, додатково будь-якою іншою мовою – для українських емітентів;

2) державною мовою та/або англійською – для іноземних емітентів.

16. У разі розкриття українським емітентом регульованої інформації додатково іншою мовою, ніж державною мовою, такий емітент забезпечує достовірність, повноту розкриття такої інформації, а також за ідентичність змісту регульованої інформації та правильність перекладу регульованої інформації несе емітент. У разі наявності розбіжностей та/або невідповідності між регульованою інформацією, яка одночасно була розкрита державною мовою та додатково іншою мовою, перевага надається регульованій інформації, яка була розкрита державною мовою. Порядок взаємодії емітентів з особою, яка оприлюднює регульовану інформацію, визначається відповідно до договору укладеного емітентом з такою особою.

Вимоги до подання інформації та документів для розміщення у базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію згідно підпункту 2 пункту 14 цього Положення, а також щодо підтвердження факту такого подання, визначено у додатку 2 до цього Положення.

Якщо особа, яка оприлюднює регульовану інформацію, також надає емітенту інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР, то така особа самостійно подає відповідну інформацію до НКЦПФР та здійснює підтвердження такого подання, повідомляючи про це емітента у спосіб, встановлений договором, регламентом, іншим документом, укладеним з емітентом. У такому випадку емітенту не потрібно окремо подавати інформацію до НКЦПФР як це визначено у підпункті 3 пункту 14 цього Положення.

17. Емітенти подають інформацію та документи до НКЦПФР згідно з підпунктом 3 пункту 14 цього Положення:

1) через особу, яка надає інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках з подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР;

2) самостійно.

Самостійне подання емітентами інформації та документів до НКЦПФР здійснюється у порядку, встановленому Положенням про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 492, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за № 789/19527.

18. Емітенти зобов’язані розміщувати на власному вебсайті регульовану інформацію згідно з підпунктом 1 пункту 14 цього Положення.

Емітент забезпечує вільний доступ до регульованої інформації на власному вебсайті та не може обмежувати доступ або встановлювати плату за доступ до інформації, що підлягає обов’язковому розкриттю на такому вебсайті.

Регульована інформація емітента повинна розміщуватися на вебсайті у спосіб, який забезпечує її легкий та зрозумілий пошук. Вся інформація, яка розкривається відповідно до вимог цього Положення, розміщується у розділі під назвою «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів». Посилання на сторінку для переходу до цього розділу розміщується на головній (стартовій) сторінці вебсайту емітента.

Інформація, яка розкривається відповідно до вимог цього Положення та розміщується на власному вебсайті емітента у розділі під назвою «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів», розподіляється на три види:

регулярна інформація;

особлива інформація;

інша інформація.

Інформація підлягає оприлюдненню емітентом на власному вебсайті у формі електронного документа, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, та придатний для:

сприйняття людиною;

друку на папері формату А4;

можливості контекстного пошуку та копіювання будь-якої розміщеної на ньому інформації (у форматі DOC (DOCX) або PDF);

завантаження;

зчитування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа уповноваженої особи емітента / особи, яка надає забезпечення.

Інформація також розміщується у машинозчитувальному форматі (XML або XBRL) з накладенням електронного підпису уповноваженої особи емітента / особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Регульована інформація залишається в публічному доступі на вебсайті емітента протягом не менше як 10 років з дати її розкриття.

Інформація, розміщена публічним акціонерним товариством на власному вебсайті, перебуває протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком інформації щодо документів бухгалтерського обліку, яка перебуває протягом строку, визначеного законодавством для зберігання таких документів.

У випадку зміни власного вебсайту, емітент зобов’язаний розмістити на новому власному вебсайті всю регульовану інформацію, яка була розміщена раніше, та строк розміщення якої не минув – з дати початку функціонування нового власного вебсайту емітентом.

19. Інформація подається до НКЦПФР у формі електронних документів відповідно до нормативно-правового акту НКЦПФР, що регулює порядок подання звітних даних, та інформації у формі електронних документів.

Інформація в електронній формі складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом НКЦПФР нормативно-технічного характеру.

Інформація складається емітентом з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням НКЦПФР від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143.

20. На письмову вимогу уповноваженої особи НКЦПФР емітент зобов’язаний подати до НКЦПФР у строк, передбачений вимогою, відповідну інформацію у паперовій формі. Інформація у паперовій формі формується, як друкована копія електронної форми.

У разі, якщо паперова форма інформації налічує більше одного аркуша, така інформація має бути прошита, пронумерована та скріплена підписом керівника емітента або уповноваженої особи. На зворотному боці останньої сторінки робиться такий напис: «Прошито, пронумеровано та скріплено підписом керівника або уповноваженої особи на ____ (____) сторінках».

У разі підписання паперової форми інформації уповноваженою особою також додається копія документа, згідно з яким особу уповноважено підписати паперову форму інформації, засвідчена підписом керівника емітента.

21. Під час розкриття регульованої інформації емітенти мають право не надавати у її складі копії документів, якщо такі документи є в наявності у НКЦПФР та/або у публічному доступі у візуальній формі, що дає змогу сприймати їх зміст людиною, у машинозчитувальному форматі та вільно завантажувати їх. У такому разі емітент подає реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження копій цих документів з мережі Інтернет, що містять повну адресу файлу, за якою здійснюється вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі URL-адреси, ім’я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату), точний розмір файлу та контрольну суму для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту.

22. У разі розкриття регульованої інформації емітентом, цінні папери якого допущені до торгів на регульованому фондовому ринку в частині включення до організованого ринку капіталу, емітент після розміщення такої інформації в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію, зобов’язаний повідомити оператора регульованого ринку, на якому цінні папери допущені до торгів в частині включення до організованого ринку капіталу, про розміщення такої інформації у порядку, погодженому з оператором регульованого ринку.

23. Емітент повідомляє НКЦПФР, акціонерів (учасників) та стейкхолдерів про випадки несвоєчасного розкриття та можливого несвоєчасного розкриття регульованої інформації не пізніше 10:00 наступного робочого дня після:

1) граничної дати для розкриття регульованої інформації;

2) дати, коли емітенту стало відомо про можливе несвоєчасне розкриття регульованої інформації.

Емітент повідомляє НКЦПФР – шляхом направлення листа за формою згідно з додатком 3 цього Положення за підписом уповноваженої особи емітента з обґрунтуванням причин, що призвели або можуть призвести до несвоєчасного розкриття регульованої інформації та новою датою опублікування регульованої інформації.

Емітент повідомляє акціонерів (учасників) та стейкхолдерів – шляхом оприлюднення на власному вебсайті повідомлення за формою згідно з додатком 3 цього Положення з обґрунтуванням причин, що призвели або можуть призвести до несвоєчасного розкриття регульованої інформації та новою датою опублікування регульованої інформації.

24. Емітент повідомляє НКЦПФР, акціонерів (учасників) та стейкхолдерів про випадки розкриття ним недостовірної регульованої інформації не пізніше 10:00 наступного робочого дня після дня, коли емітент дізнався про розкриття недостовірної інформації.

Емітент спростовує таку інформацію та розкриває виправлену інформацію у той самий спосіб, що й було розкрито недостовірну інформацію.

Емітент повідомляє НКЦПФР – шляхом направлення листа за формою згідно з додатком 4 цього Положення за підписом уповноваженої особи емітента про факт оприлюднення недостовірної інформації та з обґрунтуванням причин оприлюднення недостовірної інформації із обов’язковим зазначенням, що саме в інформації було виправлено.

Емітент повідомляє акціонерів (учасників) та стейкхолдерів – шляхом оприлюднення на власному вебсайті нового файлу із виправленою інформацією з обов’язковим зазначенням, що саме в ній було виправлено, а також збереженням файлу із недостовірною інформацією із зазначенням в імені файлу про його недостовірність, а також повідомлення згідно додатку 4 до цього Положення.

25. Емітенти розкривають фінансову звітність, складену відповідно до Закону про бухгалтерський облік, міжнародних або національних стандартів фінансової звітності.

У разі, якщо відповідно до законодавства емітент зобов’язаний складати консолідовану фінансову звітність, фінансова звітність повинна містити консолідовану фінансову звітність разом із аудиторським звітом та окремо власну фінансову звітність разом із аудиторським звітом.

Емітенти, які для складання фінансової звітності застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність (у разі складання консолідованої фінансової звітності) на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі (формат XBRL), визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, та подають її до Центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР. У такому разі розкриття фінансової звітності здійснюється відповідно до пункту 21 цього Положення.

Емітенти, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність (у разі складання консолідованої фінансової звітності) за національними стандартами фінансової звітності, розкривають її у складі та формах, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.

Формат фінансової звітності, складеної за національними стандартами фінансової звітності, формується відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом НКЦПФР нормативно-технічного характеру.

Аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності (річної консолідованої фінансової звітності) та звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності (проміжної консолідованої фінансової звітності) мають відповідати міжнародним стандартам аудиту, законодавству з питань аудиторської діяльності, законодавству з питань регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків, банківському законодавству, законодавству з питань регулювання ринків фінансових послуг.

Для складання аудиторського звіту щодо річної фінансової звітності (річної консолідованої фінансової звітності) та звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності (проміжної консолідованої фінансової звітності) емітенти повинні використовувати послуги таких суб’єктів аудиторської діяльності:

емітенти, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес – послуги суб’єктів аудиторської діяльності, які зареєстровані у розділі «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

емітенти, які повинні проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та не зазначені в абзаці восьмому цього пункту – послуги суб’єктів аудиторської діяльності, які зареєстровані у розділі «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності», або розділі «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

{Абзац дев’ятий пункту 25 підрозділу 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 07.08.2023}

приватні акціонерні товариства, які не зазначені в абзацах восьмому, дев’ятому цього пункту – послуги суб’єктів аудиторської діяльності, які зареєстровані у розділі «Суб’єкти аудиторської діяльності» або розділі «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» або розділі «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

{Абзац десятий пункту 25 підрозділу 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 07.08.2023}

Суб’єкти аудиторської діяльності повинні бути зареєстровані у відповідному розділі Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, у тому числі, й у період проведення ними аудиту фінансової звітності.

26. Емітент має право наводити додаткову інформацію, яка необхідна для повного і всебічного розкриття регульованої інформації.

Емітент має право додатково розміщувати в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію та на власному вебсайті повідомлення про суттєві події (інші, ніж передбачені цим Положенням), які можуть бути істотними для стейкхолдерів або можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента. Повідомлення про суттєві події розкривається за формою згідно з додатком 5 до цього Положення.

27. Іноземні емітенти розкривають регульовану інформацію відповідно до вимог цього Положення та статті 130 Закону про ринки капіталу.

Іноземні емітенти, цінні папери яких допущені до обігу на території України, мають право розкривати в публічному доступі інформацію згідно з законодавством держави походження такого емітента.

28. Міжнародні фінансові організації розкривають інформацію відповідно до цього Положення, якщо це прямо передбачено проспектом таких облігацій, з урахуванням особливостей, визначених таким проспектом.

2. Особливості порядку розкриття регульованої інформації приватними акціонерними товариствами, 100 відсотків акцій яких прямо або опосередковано належать одній особі

29. Особливості порядку розкриття регульованої інформації, які передбачені цією главою, поширюються на приватні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких прямо або опосередковано належать одній особі, якщо виконуються одночасно всі такі умови:

1) товариство не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів;

2) товариство не є підприємством, що становить суспільний інтерес;

3) 100 відсотків акцій товариства прямо або опосередковано не належить державі;

4) товариство розкрило свою структуру власності відповідно до вимог глави 2 розділу VII цього Положення та у випадках передбачених цим Положенням.

30. Приватні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких прямо або опосередковано належать одній особі, не розкривають регульовану інформацію, якщо інше не встановлено їх статутом.

Такі товариства розкривають структуру власності відповідно до вимог глави 2 розділу VII цього Положення:

1) станом на дату державної реєстрації такого товариства – протягом п’яти робочих днів з дати державної реєстрації, та

2) станом на 31 грудня кожного року – протягом десяти робочих днів з початку календарного року;

3) станом на дату вчинення змін, які призвели до того, що у структурі власності такого товариства 100 відсотків акцій товариства, які прямо або опосередковано належали більш ніж одній осіб, стали належати одній особі – протягом п’яти робочих днів з дати виникнення таких змін;

4) станом на дату вчинення змін, які призвели до того, що у структурі власності такого товариства 100 відсотків акцій товариства, які прямо або опосередковано належали одній особі, стали належати іншій одній особі – протягом п’яти робочих днів з дати виникнення таких змін.

31. Якщо у приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, відбулися зміни у структурі власності та акції товариства стали прямо або опосередковано належати більш ніж одній особі, то таке товариство повинно подати структуру власності товариства відповідно до вимог глави 2 розділу VII цього Положення станом на дату вчинення таких змін не пізніше, ніж протягом п’яти робочих днів з дати виникнення таких змін.

При цьому, якщо у приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, відбулися зміни у структурі власності та акції товариства стали прямо або опосередковано належати більш ніж одній особі, то таке товариство з дати виникнення таких змін розкриває регульовану інформацію відповідно до загальних вимог щодо розкриття регульованої інформації емітентами, передбачених цим Положенням, починаючи з відповідної дати для розкриття регульованої інформації, яка настає за датою виникнення таких змін.

32. Якщо у приватного акціонерного товариства відбулися зміни у структурі власності та 100 відсотків акцій товариства, які прямо або опосередковано належали більш ніж одній особі, стали належати одній особі, то таке товариство повинно подати структуру власності товариства відповідно до вимог глави 2 розділу VII цього Положення, не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дати виникнення таких змін.

При цьому, якщо у приватного акціонерного товариства 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належали більш ніж одній особі сукупно 180 і більше днів протягом звітного року, то таке приватне акціонерне товариство розкриває регульовану інформацію відповідно до загальних вимог щодо розкриття регульованої інформації емітентами, передбачених цим Положенням для такого звітного року.

33. Якщо у приватного акціонерного товариства відбулися зміни у структурі власності та 100 відсотків акцій товариства, які прямо або опосередковано належали одній особі, стали належати іншій одній особі, то таке товариство повинно подати структуру власності товариства відповідно до вимог глави 2 розділу VII цього Положення, не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дати виникнення таких змін.

III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації


1. Склад, обсяг та строки розкриття річної інформації

1) склад річної інформації

34. Річна інформація оформлюється у вигляді річного звіту емітента та складається з таких блоків:

1) загальна інформація про емітента, передбачена підпунктами 1-7 пункту 35 цього Положення;

2) інформація щодо капіталу та цінних паперів емітента, передбачена підпунктами 8-19 пункту 35 цього Положення;

3) фінансова інформація про емітента, передбачена підпунктами 20-25 пункту 35 цього Положення;

4) нефінансова інформація про емітента, передбачена підпунктами 26-31 пункту 35 цього Положення;

5) інформація, пов’язана з емісією окремих видів цінних паперів, передбачена підпунктом 32 пункту 35 цього Положення.

35. До річної інформації, яка підлягає розкриттю у річному звіті емітента, належить:

1) інформація про емітента, включаючи повне найменування, місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу, а також інформація про належність емітента до категорії підприємств, що становлять суспільний інтерес;

2) інформація про структуру управління, органи управління емітента, його посадових осіб, засновників, учасників або акціонерів, у тому числі структура власності емітента (зазначається URL-адреса власного вебсайту емітента, на якій розміщена структура власності емітента, складена згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення);

3) інформація про господарську та фінансову діяльність емітента, включаючи опис основних видів господарської діяльності, яку провадить емітент;

4) інформація про чинні ліцензії, які одержані емітентом для провадження окремих видів діяльності;

5) організаційна структура емітента (крім випадків, коли законом така інформація визначена інформацією з обмеженим доступом);

6) відомості про участь емітента в інших юридичних особах (відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків);

7) інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, у тому числі у схематичному зображенні (у разі якщо особа має більше десяти відокремлених підрозділів, то вказується URL-адреса на власний вебсайт особи, де розміщено повний перелік відокремлених осіб такої особи);

8) інформація про структуру капіталу, із зазначенням типів і класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників);

9) інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на регульованому фондовому ринку;

10) інформація про забезпечення випуску цінних паперів;

11) звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва);

12) інформація про придбання емітентом власних акцій;

13) інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, право голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, право голосу за якими за результатами обмеження такого права передано іншій особі;

14) перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

15) інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій;

16) інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій;

17) інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

18) інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій – у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента у кожного працівника;

19) інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, у тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів;

20) річна фінансова звітність (річна консолідована фінансова звітність у разі її складання) разом із аудиторським звітом з урахуванням вимог пункту 25 цього Положення, а також інформація про розмір доходу за видами діяльності особи;

21) твердження щодо річної інформації;

22) інформація про вчинення значних правочинів;

23) інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

24) звіт про платежі на користь держави відповідно до Закону про бухгалтерський облік;

25) річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення (за кожним суб’єктом забезпечення окремо);

26) звіт керівництва (звіт про управління), з урахуванням вимог пунктів 40-42 цього Положення;

27) наявна в емітента інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента;

28) інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом;

29) інформація про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

30) інформація про основні положення дивідендної політики емітента;

31) інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами, включаючи інформацію про суму виплачених дивідендів та доходів за іншими цінними паперами;

32) відомості щодо інформації про іпотечні облігації та сертифікати ФОН, що виникала протягом звітного періоду.

Також у річному звіті емітента зазначається посилання на регульовану інформацію, яка була розкрита емітентом протягом звітного року (зазначається URL-адреса власного вебсайту емітента, на якій розміщена така регульована інформація).

36. Інформація, передбачена підпунктом 29 пункту 35 цього Положення, може розкриватися емітентом в звіті про корпоративне управління, як частина інформації про винагороду членів виконавчого органу та ради емітента.

37. Емітент має право додатково розкривати інші відомості у річному звіті.

38. Річний звіт затверджується радою емітента (якщо законом повноваження не віднесено до компетенції іншого органу управління) або, у разі, якщо створення ради не передбачено статутом, уповноваженим органом управління (уповноваженою особою) емітента.

39. Зміст та форма річного звіту, в якому емітент розкриває річну інформацію, наведені в додатку 7 до цього Положення. Річний звіт має супроводжуватися титульним аркушем та містити зміст інформації, яка у ньому зазначається. У разі відсутності інформації, наведеної у змісті, емітент повинен зазначити про причини її відсутності у поясненні щодо розкриття інформації.

Емітент має право додатково розкривати на власному вебсайті спрощену форму річного звіту з метою донесення ключової річної інформації, важливої для стейкхолдерів. Структура та оформлення спрощеної форми річного звіту визначається емітентом та передбачає можливість використання корпоративного стилю емітента.

Вимоги щодо річної інформації, яка розкривається у спрощеній формі річного звіту визначена у додатку 8 до цього Положення, та не може суперечити за своїм змістом річній інформації, яка розкривається у річному звіті відповідно до додатку 7 до цього Положення.

Емітент забезпечує ідентичність річної інформації, яка розкривається у спрощеній формі річного звіту річній інформації, яка розкривається у річному звіті відповідно до додатку 7 до цього Положення.

У разі суперечності річної інформації, яка розкривається у спрощеній формі річного звіту, річній інформації, яка розкривається у річному звіті відповідно до додатку 7 до цього Положення, перевага надається річній інформації, яка розкривається у річному звіті відповідно до додатку 7 до цього Положення. У такому разі, річна інформація, яка розкривається у спрощеній формі річного звіту, та яка суперечить річній інформації, яка розкривається у річному звіті відповідно до додатку 7 до цього Положення, визнається недостовірною.

2) вимоги до звіту керівництва (звіту про управління) у складі річної інформації

40. Звіт керівництва, передбачений пунктом 35 цього Положення, повинен містити достовірний огляд розвитку емітента та його діяльності за звітний період, у тому числі з описом ризиків та невизначеностей, з якими стикається емітент у процесі господарської діяльності.

41. У разі, якщо під контролем емітента перебувають інші юридичні особи, у звіті керівництва зазначається інформація про таких юридичних осіб з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності.

42. Звіт керівництва повинен містити такі відомості:

1) звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи;

2) звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи;

3) інформацію про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

4) інформацію про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат, зокрема інформацію про:

завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

5) звіт про корпоративне управління, з урахуванням вимог пункту 43 цього Положення;

6) звіт про сталий розвиток, з урахуванням вимог пункту 46 цього Положення – застосовується для емітентів, визначених підпунктами 1-4 пункту 48 цього Положення;

7) інформацію щодо наявності у емітента зв’язків з іноземними державами зони ризику з урахуванням вимог пункту 47 цього Положення.

3) вимоги до звіту про корпоративне управління у складі звіту керівництва (звіту про управління)

43. Звіт про корпоративне управління повинен містити такі відомості:

1) посилання на кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об’єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління (за наявності), який емітент добровільно вирішив застосовувати, включаючи посилання на текст відповідного кодексу у публічному доступі;

У разі відсутності кодексу корпоративного управління, емітент розкриває інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) пояснення щодо причин відхилення та/або не застосування положень
кодексу корпоративного управління;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) / збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень;

4) персональний склад ради та колегіального виконавчого органу емітента, їх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень, а також звіти ради та колегіального виконавчого органу;

5) інформацію про наявність корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності;

6) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента, а також перелік структурних підрозділів емітента, які здійснюють ключові обов’язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю і управління ризиками;

7) інформацію про наявність затвердженої декларації схильності до ризиків емітента, а також опис ключових положень декларації схильності до ризиків емітента;

8) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

9) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

10) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

11) повноваження посадових осіб емітента;

12) інформацію про винагороду членів виконавчого органу та ради емітента, з урахуванням вимог, передбачених пунктом 44 цього Положення;

13) основні положення політики щодо розкриття інформації емітентом;

14) інформацію про радника;

15) інформацію від суб’єкта аудиторської діяльності, з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення – застосовується для емітентів, визначених підпунктами 1-4 пункту 48 цього Положення.

Якщо емітент є фінансовою установою, то звіт про корпоративне управління повинен також враховувати положення законодавства про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг.

44. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та ради емітента має містити інформацію про:

1) винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові відповідного органу управління емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді;

2) розмір фіксованої та змінної частин винагороди у загальному розмірі винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові відповідного органу управління емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді – застосовується для емітентів, визначених підпунктами 1-4 пункту 48 цього Положення;

3) критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди;

4) зміни фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду;

5) співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу та ради із середнім розміром винагороди працівників емітента.

Акціонерні товариства, які розкривають звіт про винагороду членів ради та звіт про винагороду членів виконавчого органу товариства відповідно до Вимог про винагороду для акціонерних товариств, включають до звіту про корпоративне управління такі звіти замість інформації передбаченої підпунктами 1-5 цього пункту.

{Абзац сьомий пункту 44 глави 3 підрозділу 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 07.08.2023}

45. Емітент зобов’язаний залучати суб’єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної в підпунктах 6-11 пункту 43 цього Положення, а також перевірити достовірність інформації, зазначеної в підпунктах 1-5 пункту 43 цього Положення. З цією метою емітент залучає того ж суб’єкта аудиторської діяльності, якого було обрано відповідно до пункту 25 цього Положення для складання аудиторського звіту щодо річної фінансової звітності емітента. Вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

4) вимоги до звіту про сталий розвиток у складі звіту керівництва (звіту про управління)

46. Звіт про сталий розвиток повинен містити такі відомості:

1) оцінку діяльності емітента щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період;

2) основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей емітента;

3) основні положення політики емітента з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності;

4) перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом емітента;

5) перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність емітента із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив;

6) перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення емітентом стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив;

7) основні положення політики емітента щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами / учасниками.

5) вимоги до інформації щодо наявності у емітента зв’язків з іноземними державами зони ризику

47. До інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику належить:

1) наявність в структурі власності емітента, складеній згідно з вимогами додатка 6 до цього Положення, фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику;

2) наявність в структурі власності емітента, складеній згідно з вимогами додатка 6 до цього Положення, фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику;

3) наявність в структурі власності емітента, складеній згідно з вимогами додатка 6 до цього Положення, юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику;

4) наявність в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику;

5) наявність у емітента ділових відносин з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику;

6) розташування дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику;

7) наявність юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту.

{Підпункт 7 пункту 47 глави 5 підрозділу 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 07.08.2023}

8) наявність у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику;

9) наявність у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Вимоги до розкриття підпунктів 1-9 цього пункту встановлені у додатку 9 до цього Положення.

Обов’язок встановлення факту наявності у емітента зв’язків з іноземними державами зони ризику покладається на емітента.

Інформація, передбачена цим пунктом розкривається шляхом подання до НКЦПФР через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

{Абзац тринадцятий пункту 47 глави 5 підрозділу 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 07.08.2023}

6) обсяг розкриття річної інформації

48. Річна інформація, яка міститься у річному звіті, розкривається:

1) публічними акціонерними товариствами – у повному обсязі;

2) підприємствами, що становлять суспільний інтерес – у повному обсязі;

3) приватними акціонерними товариствами 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать державі – у повному обсязі;

4) емітентами, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 1-3 цього пункту,та є емітентами інших цінних паперів (крім акцій), щодо яких здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку – за винятком інформації, зазначеної у підпунктах 13-17, 22, 23 пункту 35 цього Положення.

У разі, якщо такий емітент є приватним акціонерним товариством – за винятком інформації, зазначеної у підпунктах 16, 22, 23 пункту 35 цього Положення.

{Підпункт 4 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 07.08.2023}

5) приватними акціонерними товариствами, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2-4 цього пункту – за винятком інформації, зазначеної у підпунктах 14-16, 22-24, 29 пункту 35 цього Положення.

Аудиторський звіт, передбачений підпунктом 20 пункту 35 цього Положення, розкривається лише у випадку проведення приватними акціонерними товариствами аудиту фінансової звітності.

У разі, якщо 100 відсотків акцій такого приватного акціонерного товариства прямо або опосередковано належить одній особі, то таке товариство розкриває річну інформацію, у випадку якщо це передбачено статутом такого акціонерного товариства.

{Підпункт 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 07.08.2023}

6) емітентами, які не є акціонерними товариствами та не підпадають під вимоги підпункту 4 цього пункту – за винятком інформації, зазначеної у підпунктах 6, 8, 13-19, 21-24, 26-29 пункту 35 цього Положення;

{Підпункт 6 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 07.08.2023}

49. Приватні акціонерні товариства (крім тих, що здійснили публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) та/або товариств, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес) мають право розкривати річну фінансову звітність, відповідно до підпункту 20 пункту 35 цього Положення, без перевірки суб’єктом аудиторської діяльності.

50. Емітент у річному звіті зазначає інформацію про відсутність річної інформації, яка є обов’язковою для розкриття відповідно до пункту 48 цього Положення, а також про причини відсутності такої інформації.

51. Інформація передбачена:

1) підпунктами 12 та 13 пункту 35 цього Положення – розкривається виключно акціонерними товариствами;

2) підпунктами 14-16 пункту 35 цього Положення – розкривається виключно публічними акціонерними товариствами.

7) строки розкриття річної інформації

52. Звітним періодом для складання річної інформації емітентом є календарний рік.

53. Обов’язок здійснювати розкриття регулярної річної інформації поширюється на осіб, які станом на 31 грудня звітного року є емітентами.

54. Перший звітний рік новоствореного емітента може бути меншим за 12 місяців, він обчислюється:

1) для новостворених акціонерних товариств – з дати державної реєстрації товариства до 31 грудня звітного року включно;

2) для інших емітентів цінних паперів, крім акцій – з дати реєстрації випуску цінних паперів до 31 грудня звітного року включно.

Положення цього пункту не застосовуються до емітентів, які протягом одного звітного року здійснили погашення та анулювання одного випуску цінних паперів та реєстрацію іншого випуску цінних паперів.

55. Обов’язок розкриття емітентом річної інформації припиняється у разі:

1) припинення емітента – з дати внесення відповідного запису до ЄДР, або

2) скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів емітента – з дати прийняття НКЦПФР відповідного рішення.

У разі подання до НКЦПФР документів на скасування реєстрації випусків цінних паперів у період з 01 січня до 30 квітня року, наступного за звітним, емітент або його правонаступник розкриває річну інформацію відповідно до вимог цього Положення.

56. Емітент розкриває річну інформацію не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

У разі, якщо річна інформація емітента має містити звіт про платежі на користь держави, передбачений пунктом 35 цього Положення, то такий звіт підлягає розкриттю не пізніше 30 червня року, наступного за звітним.

У такому разі емітент розкриває річну інформацію двічі:

1) без звіту про платежі на користь держави, передбаченого пунктом 35 цього Положення – не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

2) разом із звітом про платежі на користь держави, передбачений пунктом 35 цього Положення – не пізніше 30 червня року, наступного за звітним.

2. Склад, обсяг та строки розкриття проміжної інформації

1) склад проміжної інформації

57. Проміжна інформація оформлюється у вигляді проміжного звіту емітента та складається з таких блоків:

1) загальна інформація про емітента, передбачена підпунктами 1-4 пункту 59 цього Положення, а також інформація про належність емітента до категорії підприємств, що становлять суспільний інтерес;

2) інформація щодо капіталу та цінних паперів емітента, передбачена підпунктами 5, 6 пункту 59 цього Положення;

3) фінансова інформація про емітента, передбачена підпунктами 7-9 пункту 59 цього Положення;

4) нефінансова інформація про емітента, передбачена підпунктом 10, 11 пункту 59 цього Положення.

58. Зміст та форма проміжного звіту, в якому емітент розкриває проміжну інформацію, наведена в додатку 10 до цього Положення. Проміжний звіт має супроводжуватися титульним аркушем та містити зміст інформації, яка у ньому зазначається. У разі відсутності інформації, наведеної у змісті, емітент повинен зазначити про причини її відсутності у поясненні щодо розкриття інформації.

Емітент має право додатково розкривати на власному вебсайті спрощену форму проміжного звіту з метою донесення ключової проміжної інформації, важливої для стейкхолдерів. Структура та оформлення спрощеної форми проміжного звіту визначається емітентом та передбачає, у тому числі, можливість використання корпоративного стилю емітента.

Вимоги щодо проміжної інформації, яка розкривається у спрощеній формі проміжного звіту визначені у додатку 11 до цього Положення, та не повинні суперечити за своїм змістом проміжній інформації, яка розкривається у проміжному звіті відповідно до додатку 10 до цього Положення.

Емітент забезпечує ідентичність інформації, яка розкривається у спрощеній формі проміжного звіту, відповідній інформації, яка розкривається у проміжному звіті відповідно до додатку 10 до цього Положення.

У разі суперечності проміжної інформації, яка розкривається у спрощеній формі проміжного звіту проміжній інформації, яка розкривається у проміжному звіті відповідно до додатку 10 до цього Положення перевага надається проміжній інформації, яка розкривається у проміжному звіті відповідно до додатку 10 до цього Положення. У такому разі, проміжна інформація яка розкривається у спрощеній формі проміжного звіту, яка суперечить проміжній інформації, що розкривається у проміжному звіті відповідно до додатку 10 до цього Положення визнається недостовірною.

59. До інформації, яка підлягає розкриттю у проміжному звіті емітента, належить:

1) повне найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;

2) інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, учасників або акціонерів, у тому числі структура власності емітента (зазначається URL-адреса власного вебсайту емітента, на якій розміщена структура власності емітента, складена згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення;

3) інформація про господарську та фінансову діяльність емітента, включаючи опис основних видів господарської діяльності, яку провадить емітент;

4) відомості про участь емітента в інших юридичних особах;

5) інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на регульованому фондовому ринку;

6) інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, право голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, право голосу за якими за результатами обмеження такого права передано іншій особі;

7) проміжна фінансова звітність разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової інформації, з урахуванням пункту 61 цього Положення;

8) твердження щодо проміжної інформації;

9) інформація про вчинення значних правочинів;

10) інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

11) проміжний звіт керівництва, з урахуванням пункту 62 цього Положення;

12) інформація про забезпечення випуску цінних паперів;

13) проміжна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення (за кожним суб’єктом забезпечення окремо).

60. Емітент має право додатково розкривати інші відомості у проміжному звіті.

61. У разі, якщо проміжну фінансову звітність перевірено суб’єктом аудиторської діяльності, звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності має бути включено до такої звітності. Якщо проміжну фінансову звітність не перевірено суб’єктом аудиторської діяльності, емітент повинен про це окремо зазначити у своїй проміжній фінансовій інформації.

62. Проміжний звіт керівництва повинен містити щонайменше вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей.

2) обсяг розкриття проміжної інформації

63. Проміжна інформація, яка міститься у проміжному звіті розкривається:

1) публічними акціонерними товариствами, щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію та/або акції яких допущено до торгів на регульованому фондовому ринку – у повному обсязі;

2) підприємствами, що становлять суспільний інтерес – у повному обсязі;

3) приватними акціонерними товариствами 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать державі – у повному обсязі;

4) емітентами інших цінних паперів (крім акцій), щодо яких здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 1-3 цього пункту – за винятком інформації, зазначеної у підпунктах 6, 10, 11 пункту 59 цього Положення.

{Підпункт 4 пункту 63 глави 2 підрозділу 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 07.08.2023}

64. Проміжна інформація, яка міститься у проміжному звіті, не розкривається:

1) публічними акціонерними товариствами, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 1, 2, 4 пункту 63 цього Положення;

2) приватними акціонерними товариствами, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2-4 пункту 63 цього Положення;

3) емітентами, які не є акціонерними товариствами, крім тих, які підпадають під вимоги підпункту 4 пункту 63 цього Положення.

65. Емітенти при розкритті проміжної інформації за четвертий квартал не зазначають інформацію, передбачену підпунктами 3, 7, 8 пункту 59 цього Положення.

3) строки розкриття проміжної інформації

66. Емітент розкриває проміжну інформацію:

1) не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним;

2) у разі, якщо відповідно до законодавства емітент зобов’язаний складати консолідовану проміжну фінансову звітність – не пізніше останнього числа другого місяця, наступного за звітним. У такому разі вся інша проміжна інформація, крім консолідованої проміжної фінансової звітності, розкривається емітентом не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним.

67. Звітним періодом для складання емітентом проміжної інформації є квартал. Проміжна інформація про емітента складається станом на кінець останнього дня кожного кварталу.

68. Звітний період розкриття емітентом проміжної інформації становить:

1) за результатами першого кварталу:

щодо розділів 1-4, визначених додатком 10 до цього Положення – з 01 січня по 31 березня (включно);

2) за результатами другого кварталу:

щодо розділів 1, 2, 4, визначених додатком 10 до цього Положення – з 01 квітня по 30 червня (включно);

щодо розділу 3, визначеного додатком 10 до цього Положення – з 01 січня по 30 червня (включно);

3) за результатами третього кварталу – з 01 січня по 30 вересня (включно);

щодо розділів 1, 2, 4, визначених додатком 10 до цього Положення – з 01 липня по 30 вересня (включно);

щодо розділу 3, визначеного додатком 10 до цього Положення – з 01 січня по 30 вересня (включно);

4) за результатами четвертого кварталу – з 01 січня по 31 грудня (включно);

щодо розділів 1, 2, 4, визначених додатком 10 до цього Положення – з 01 жовтня по 31 грудня (включно);

щодо розділу 3, визначеного додатком 10 до цього Положення – інформація не зазначається.

69. Обов’язок розкриття проміжної інформації поширюється на емітентів:

1) щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію – з кварталу, в якому емітенти здійснили публічну пропозицію відповідних цінних паперів;

2) цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку капіталу – з кварталу, в якому цінні папери емітента були допущенні до торгів на регульованому ринку капіталу,

У такому разі, емітенти розкривають проміжну інформацію незалежно від тривалості допуску цінних паперів до торгів на регульованому ринку капіталу та незалежно від того, чи допуск цінних паперів до торгів на регульованому ринку капіталу такого емітента було скасовано протягом звітного кварталу.

70. Обов’язок розкриття емітентом відповідної проміжної інформації припиняється у разі:

1) припинення емітента – з дати внесення відповідного запису до ЄДР;

2) скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів емітента – з дати прийняття НКЦПФР відповідного рішення;

3) виключення емітента з категорії підприємств, що належать до підприємств, які становлять суспільний інтерес відповідно до Закону про бухгалтерський облік. У такому разі обов’язок емітента розкривати проміжну інформацію припиняється з року, наступного за звітним, у якому емітент припинив належати до підприємств, що становлять суспільний інтерес відповідно до Закону про бухгалтерський облік;

4) повної або часткової приватизації приватного акціонерного товариства 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать державі – з кварталу наступного за кварталом, в якому 100 відсотків акцій перестали прямо або опосередковано належати державі.

IV. Склад, обсяг та строки розкриття особливої інформації


1. Склад особливої інформації

71. До особливої інформації емітента належать відомості про:

1) рішення емітента про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків його статутного капіталу (зміст та форма інформації визначається у додатку 12 до цього Положення);

2) рішення про викуп емітентом власних акцій (зміст та форма інформації визначається у додатку 13 до цього Положення);

3) наявність, строк дії та сторони корпоративного (акціонерного) договору (зміст та форма інформації визначається у додатку 14 до цього Положення);

4) факти допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку (зміст та форма інформації визначається у додатку 15 до цього Положення);

5) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (зміст та форма інформації визначається у додатку 16 до цього Положення);

6) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (зміст та форма інформації визначається у додатку 17 до цього Положення);

7) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість (зміст та форма інформації визначається у додатку 18 до цього Положення);

8) зміну складу посадових осіб емітента (зміст та форма інформації визначається у додатку 19 до цього Положення);

9) зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій (зміст та форма інформації визначається у додатку 20 або додатку 21 до цього Положення, залежно від типу акціонерного товариства);

10) зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій (зміст та форма інформації визначається у додатку 21 до цього Положення);

11) зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій (зміст та форма інформації визначається у додатку 21 до цього Положення).

У разі зміни осіб, передбачених цим підпунктом, особи, які ведуть облік прав власності на зазначені фінансові інструменти, зобов’язані надавати емітенту таку інформацію на його запит;

12) рішення емітента про утворення, припинення його відокремлених підрозділів (філій, представництв) (зміст та форма інформації визначається у додатку 22 до цього Положення);

13) рішення вищого органу управління емітента про зменшення розміру статутного капіталу (зміст та форма інформації визначається у додатку 23 до цього Положення);

14) відкриття провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента (зміст та форма інформації визначається у додатку 24 до цього Положення);

15) відкриття провадження у справі про банкрутство емітента (зміст та форма інформації визначається у додатку 25 до цього Положення);

16) постановлення ухвали про санацію емітента (зміст та форма інформації визначається у додатку 26 до цього Положення);

17) рішення про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду (зміст та форма інформації визначається у додатку 27 до цього Положення);

18) рішення про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента (зміст та форма інформації визначається у додатку 28 до цього Положення);

19) рішення про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду (зміст та форма інформації визначається у додатку 29 до цього Положення);

20) повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій (зміст та форма інформації визначається у додатку 30 до цього Положення);

21) зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів або учасників емітента (зміст та форма інформації визначається у додатку 31 до цього Положення);

22) кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення (зміст та форма інформації визначається у додатку 32 до цього Положення);

23) набуття прямо або опосередковано особою або особами, що діють спільно, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій (зміст та форма інформації визначається у додатку 33 до цього Положення);

24) набуття прямо або опосередковано особою або особами, що діють спільно, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, значного пакета акцій (зміст та форма інформації визначається у додатку 33 до цього Положення);

25) набуття прямо або опосередковано особою або особами, що діють спільно, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого пакета акцій (зміст та форма інформації визначається у додатку 33 до цього Положення);

26) зміни у складі осіб, які надають забезпечення (зміст та форма інформації визначається у додатку 34 до цього Положення);

27) прийняття рішення про виплату дивідендів (зміст та форма інформації визначається у додатку 35 до цього Положення);

28) зміну типу акціонерного товариства (зміст та форма інформації визначається у додатку 36 до цього Положення);

29) зміна адреси власного вебсайту емітента та/або зміна адреси електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку з емітентом (зміст та форма інформації визначається у додатку 37 до цього Положення);

30) інформація про затвердження звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу (зміст та форма інформації визначається у додатку 38 до цього Положення);

31) призначення та припинення повноважень адміністратора за випуском облігацій (зміст та форма інформації визначається у додатку 39 до цього Положення);

32) дефолт (зміст та форма інформації визначається у додатку 40 до цього Положення);

33) запровадження тимчасової адміністрації (зміст та форма інформації визначається у додатку 41 до цього Положення);

34) порушення будь-якого обов’язку емітента облігацій або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, встановленого проспектом (рішенням про емісію цінних паперів), або неможливість його виконання (зміст та форма інформації визначається у додатку 42 до цього Положення);

35) зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв’язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів (зміст та форма інформації визначається у додатку 43 до цього Положення);

36) зміну прав за борговими цінними паперами (зміст та форма інформації визначається у додатку 44 до цього Положення);

37) виникнення та/або припинення зв’язків з іноземними державами зони ризику, визначених пунктом 47 цього Положення (зміст та форма інформації визначається у додатку 45 до цього Положення);

38) набуття та/або втрата статусу підприємства, що становить суспільний інтерес (зміст та форма інформації визначається у додатку 46 до цього Положення).

2. Обсяг розкриття особливої інформації

72. Особлива інформація розкривається:

1) публічними акціонерними товариствами та підприємствами, що становлять суспільний інтерес – у повному обсязі;

При цьому, інформація, яка передбачена підпунктами 26 (у частині зміни складу осіб, які надають забезпечення за облігаціями), 31, 34 пункту 71 цього Положення, розкривається лише у випадку, якщо публічними акціонерними товариствами та підприємствами, що становлять суспільний інтерес було здійснено емісію облігацій.

2) приватними акціонерними товариствами – за винятком інформації, зазначеної у підпунктах 3, 10, 11, 20-22, 24, 25, 26 (у частині зміни складу осіб, які надають забезпечення за облігаціями), 31-35 пункту 71 цього Положення;

Для приватних акціонерних товариств пороговим значенням пакета акцій є 5, 25, 50, 95, 100 відсотків його голосуючих акцій. При цьому, інформація, яка передбачена підпунктами 26 (у частині зміни складу осіб, які надають забезпечення за облігаціями), 31, 34, 36 пункту 71 цього Положення, розкривається лише у випадку, якщо приватними акціонерними товариствами було здійснено емісію облігацій.

3) емітентами, які не є акціонерними товариствами та щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущено до торгів на регульованому фондовому ринку – за винятком інформації, зазначеної у підпунктах 2, 3, 5-7, 9-11, 20-25, 27, 28, 32, 33, 35 пункту 71 цього Положення;

При цьому, інформація, яка передбачена підпунктами 26 (у частині зміни складу осіб, які надають забезпечення за облігаціями), 31, 34 пункту 71 цього Положення, розкривається лише у випадку, якщо такими емітентами було здійснено емісію облігацій.

73. Емітенти, які не є акціонерним товариством та щодо цінних паперів яких не здійснено публічну пропозицію та цінні папери яких не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, не зобов’язані розкривати особливу інформацію.

74. Особлива інформація розкривається за формою та змістом, передбаченими відповідним додатком до цього Положення для такого виду особливої інформації.

Подання особливої інформації, передбаченої пунктом 71 цього Положення, супроводжується титульним аркушем, який за формою та змістом має відповідати додатку 47 до цього Положення.

3. Строки розкриття особливої інформації

75. Обов’язок здійснювати розкриття особливої інформації виникає у:

1) емітентів – з дати, наступної за датою реєстрації НКЦПФР випуску цінних паперів;

2) осіб, які надають забезпечення – з дати, наступної за датою укладення правочину про надання забезпечення.

76. Обов’язок здійснювати розкриття особливої інформації припиняється у:

1) емітентів – з дати, скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів або у разі наявності відомостей в ЄДР про припинення емітента (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.

2) осіб, які надають забезпечення – з дати, наступної за датою припинення правочину про надання забезпечення.

77. Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки:

1) на власному вебсайті – якнайшвидше:

емітентами, цінні папери яких не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку – не пізніше 10:00 другого робочого дня після дати вчинення дії;

емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку – не пізніше початку торговельної сесії наступного торговельного дня на регульованому фондовому ринку, після дати вчинення дії;

2) у базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію – до кінця другого робочого дня після дати вчинення дії;

3) подання до НКЦПФР – протягом п’яти робочих днів після дати вчинення дії.

Емітент розкриває інформацію щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю не пізніше часу вчинення правочину, окрім випадку подальшого схвалення правочину щодо якого є заінтересованість.

78. Датою вчинення дій, яка передбачена пунктом 77 цього Положення є:

1) для інформації відповідно до підпункту 1 пункту 71 цього Положення – дата прийняття рішення органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

2) для інформації відповідно до підпункту 2 пункту 71 цього Положення – дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про викуп власних акцій;

3) для інформації відповідно до підпункту 3 пункту 71 цього Положення – дата отримання товариством повідомлення про укладення договору між акціонерами від однієї зі сторін такого договору;

4) для інформації відповідно до підпункту 4 пункту 71 цього Положення – дата:

допуску цінних паперів емітента до торгів на регульованому фондовому ринку або коли емітенту стало (мало стати) відомо про допуск цінних паперів емітента до торгів на організованому ринку капіталу;

коли емітенту стало (мало стати) відомо про скасування допуску цінних паперів до торгів на організованому ринку капіталу.

5) для інформації відповідно до підпункту 5 пункту 71 цього Положення – дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

6) для інформації відповідно до підпункту 6 пункту 71 цього Положення – дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про подальше схвалення значного правочину, який було вчинено;

7) для інформації відповідно до підпункту 7 пункту 71 цього Положення – дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю або прийняття відповідним органом управління емітента рішення про подальше схвалення правочину із заінтересованістю, який було вчинено;

8) для інформації відповідно до підпункту 8 пункту 71 цього Положення – дата:

прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента;

отримання акціонерним товариством повідомлення про заміну члена ради – представника акціонера (акціонерів);

з якої припинено повноваження посадової особи, якщо її повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента;

9) для інформації відповідно до підпункту 9 пункту 71 цього Положення – дата:

отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів (для приватного акціонерного товариства, публічного акціонерного товариства, яке не здійснювало публічної пропозиції акцій та/або акції якого не допущені до торгів на організованому ринку капіталу, та публічного акціонерного товариства, яке розкриває відомості на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів);

отримання публічним акціонерним товариством інформації відповідно до статті 92 Закону про акціонерні товариства (для публічного акціонерного товариства, яке здійснювало публічну пропозицію акцій та/або акції якого допущені до торгів на організованому ринку капіталу);

10) для інформації відповідно до підпункту 10 пункту 71 цього Положення – дата отримання емітентом першої інформації про набуття або відчуження значного пакета акцій публічного акціонерного товариства відповідно до статті 92 Закону про акціонерні товариства;

11) для інформації відповідно до підпункту 11 пункту 71 цього Положення – дата отримання емітентом інформації відповідно до статті 92 Закону про акціонерні товариства;

12) для інформації відповідно до підпункту 12 пункту 71 цього Положення – дата прийняття рішення органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

13) для інформації відповідно до підпункту 13 пункту 71 цього Положення – дата прийняття рішення органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

14) для інформації відповідно до підпункту 14 пункту 71 цього Положення – дата, коли емітент дізнався про винесення судом ухвали про порушення провадження у справі щодо посадової особи (у тому числі посадової особи, повноваження якої припинені);

15) для інформації відповідно до підпункту 15 пункту 71 цього Положення – дата:

постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про відкриття провадження у справі про його банкрутство, якщо процедуру банкрутства розпочато за заявою кредитора;

подання емітентом до суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. У цьому випадку дата попереднього засідання не зазначається. Після постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство емітент повинен додатково оприлюднити таку інформацію;

16) для інформації відповідно до підпункту 16 пункту 71 цього Положення – дата постановлення судом ухвали про застосування процедури санації боржника або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про постановлення судом ухвали про застосування процедури санації;

17) для інформації відповідно до підпункту 17 пункту 71 цього Положення – дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента, а в разі, якщо припинення емітента відбулося за рішенням суду, датою виникнення подій вважається дата винесення судом відповідного рішення;

18) для інформації відповідно до підпункту 18 пункту 71 цього Положення – дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента;

19) для інформації відповідно до підпункту 19 пункту 71 цього Положення – дата винесення судового рішення про ліквідацію емітента або дата винесення судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

20) для інформації відповідно до підпункту 20 пункту 71 цього Положення – дата набуття або відчуження акцій емітентом;

21) для інформації відповідно до підпункту 21 пункту 71 цього Положення – дата прийняття рішення уповноваженим органом емітента про внесення змін до статуту, пов’язаних зі зміною прав акціонерів / учасників.

22) для інформації відповідно до підпункту 22 пункту 71 цього Положення – дата отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів після державної реєстрації відповідних змін до статуту;

23) для інформації відповідно до підпунктів 23, 24 пункту 71 цього Положення – дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або дата отримання емітентом інформації від особи (осіб, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, відповідно до статей 93-94 Закону про акціонерні товариства;

24) для інформації відповідно до підпункту 25 пункту 71 цього Положення – дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів, або дата отримання емітентом інформації від особи (осіб) відповідно до статті 95 Закону про акціонерні товариства;

25) для інформації відповідно до підпункту 26 пункту 71 цього Положення – дата укладення/ розірвання договору поруки/застави/гарантії чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу (непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за цінними паперами) або надання/ відкликання гарантії виконання емітентом зобов’язання щодо погашення основної суми боргу (погашення основної суми боргу та виплати доходу за цінними паперами);

26) для інформації відповідно до підпункту 27 пункту 71 цього Положення – за простими акціями – дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати; за привілейованими акціями – дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про порядок та строк виплати дивідендів;

27) для інформації відповідно до підпункту 28 пункту 71 цього Положення – дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР;

28) для інформації відповідно до підпункту 29 пункту 71 цього Положення – дата прийняття рішення уповноваженим органом приватного акціонерного товариства про внесення змін до статуту, пов’язаних із переважним правом акціонерів у разі додаткової емісії акцій цього товариства;

29) для інформації відповідно до підпункту 30 пункту 71 цього Положення – дата зміни адреси власного вебсайту емітента та/або адреси електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку з емітентом;

30) для інформації відповідно до підпункту 31 пункту 71 цього Положення – дата затвердження відповідним органом управління звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу;

31) для інформації відповідно до підпункту 32 пункту 71 цього Положення – дата рішення про призначення адміністратора (у разі укладання, дата договору);

32) для інформації відповідно до підпункту 33 пункту 71 цього Положення – дата повідомлення емітентом про неможливість виконання або порушення будь-якого обов’язку емітента та/або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, передбаченого проспектом (рішенням про емісію) (адміністратора / всіх власників облігацій);

33) для інформації відповідно до підпункту 34 пункту 71 цього Положення – дата рішення про запровадження тимчасової адміністрації;

34) для інформації відповідно до підпункту 35 пункту 71 цього Положення – дата виникнення порушення будь-якого обов’язку емітента облігацій або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, встановленого проспектом (рішенням про емісію цінних паперів), або неможливість його виконання;

35) для інформації відповідно до підпункту 36 пункту 71 цього Положення – дата зміни прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв’язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів;

36) для інформації відповідно до підпункту 37 пункту 71 цього Положення – дата зміни прав за борговими цінними паперами;

37) для інформації відповідно до підпункту 38 пункту 71 цього Положення – дата виникнення або припинення будь-якого виду зв’язків з іноземною державою зони ризику, визначених пунктом 47 цього Положення;

38) для інформації відповідно до підпункту 39 пункту 71 цього Положення – дата набуття або втрати статусу підприємства, що становить суспільний інтерес.

V. Особливості складу та строків розкриття інформації емітентами іпотечних облігацій


1. Склад інформації, яку розкривають емітенти іпотечних облігацій

79. Емітенти іпотечних облігацій, додатково у складі річної інформації, передбаченої пунктом 35 цього Положення та в обсязі визначеному у пункті 48 цього Положення, надають також інформацію щодо:

1) випусків іпотечних облігацій;

2) розміру іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

3) співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду;

4) заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

5) структури іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

6) підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року;

7) наявності прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

Зазначена інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.

Зміст та форма розкриття інформації, передбаченої цим пунктом Положення, визначається у додатку 48 до цього Положення.

У разі проведення позапланової перевірки реєстру іпотечного покриття відповідно до вимог, установлених Законом про іпотечні облігації, емітент іпотечних облігацій додає звіт за результатами перевірки іпотечного покриття.

80. Емітенти іпотечних облігацій розкривають проміжну інформацію відповідно до вимог пункту 61 цього Положення та в обсязі, визначеному у пункті 65 цього Положення.

81. Емітенти іпотечних облігацій розкривають особливу інформацію відповідно до вимог пункту 73 цього Положення та в обсязі, визначеному у пункті 74 цього Положення.

82. Емітенти іпотечних облігацій також розкривають інформацію щодо:

1) зміни у реєстрі іпотечного покриття за кожним консолідованим іпотечним боргом щодо кожного виду іпотечних облігацій та їх кожного випуску (траншу) (зміст та форма інформації визначається у додатку 49 до цього Положення);

2) заміни адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів (зміст та форма інформації визначається у додатку 50 до цього Положення);

3) дострокового погашення іпотечних облігацій (зміст та форма інформації визначається у додатку 51 до цього Положення);

4) внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (зміст та форма інформації визначається у додатку 52 до цього Положення);

5) заміни фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття (зміст та форма інформації визначається у додатку 53 до цього Положення);

6) звернення стягнення на іпотечне покриття (зміст та форма інформації визначається у додатку 54 до цього Положення).

83. Якщо емітент іпотечних облігацій одночасно є емітентом інших цінних паперів чи особою, яка надає забезпечення, то до такого емітенту застосовуються також вимоги до емітентів та осіб, які надають забезпечення, що передбачені цим Положенням.

2. Строки розкриття інформації емітентами іпотечних облігацій

84. Регульована інформація розкривається емітентами іпотечних облігацій у строки визначені цим Положенням для відповідного виду інформації.

85. Обов’язок здійснювати розкриття інформації передбаченої пунктом 84 цього Положення поширюється на емітентів іпотечних облігацій з дати, наступної за датою реєстрації НКЦПФР випуску іпотечних облігацій.

86. Обов’язок здійснювати розкриття інформації передбаченої пунктом 84 цього Положення припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів або у разі наявності відомостей в ЄДР про припинення емітента іпотечних облігацій (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.

87. Розкриття інформації передбаченої пунктом 84 цього Положення здійснюється у такі строки:

1) на власному вебсайті – якнайшвидше:

емітентами, іпотечні облігації яких не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку,- не пізніше 10:00 другого робочого дня після дати вчинення дії;

емітентами, іпотечні облігації яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку,- не пізніше початку торговельної сесії наступного торговельного дня на регульованому фондовому ринку, після дати вчинення дії;

2) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків – до кінця доби другого робочого дня після дати вчинення дії;

3) подання до НКЦПФР – протягом п’яти робочих днів після дати вчинення дії.

88. Надання інформації, передбаченої пунктом 84 цього Положення, супроводжується титульним аркушем, який за формою та змістом має відповідати додатку 47 до цього Положення.

89. Датою вчинення дій, яка передбачена цим пунктом є:

{Абзац перший пункту 89 підрозділу 2 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 867 від 07.08.2023}

1) для зміни у реєстрі іпотечного покриття за кожним консолідованим іпотечним боргом – дата внесення відомостей про заміну до відповідного реєстру;

2) для заміни адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів – дата розірвання договору з адміністратором за випуском облігацій, управителем іпотечних активів;

3) для дострокового погашення іпотечних облігацій – дата настання однієї чи декількох умов, передбачених частиною першою статті 17 або частиною четвертою статті 20 Закону про іпотечні облігації;

4) для внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій – дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій;

5) для заміни фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття – дата розірвання договору з фінансовою установою;

6) для звернення стягнення на іпотечне покриття – дата:

встановлення факту невиконання або неналежного виконання емітентом грошових зобов’язань за іпотечними облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії;

прийняття судового рішення про порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора;

встановлення факту непроведення заміни іпотечних активів або невключення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття згідно із статтею 14 Закону про іпотечні облігації;

встановлення факту вчинення емітентом щодо іпотечного покриття дій, які суперечать вимогам Закону про іпотечні облігації, якщо такі дії ставлять під загрозу належне виконання емітентом зобов’язань за іпотечними облігаціями;

порушення інших зобов’язань, визначених у проспекті емісії.

VI. Особливості складу та строків розкриття інформації емітентами сертифікатів ФОН


1. Склад інформації, яку розкривають емітенти сертифікатів ФОН

90. Емітенти сертифікатів ФОН, додатково у складі річної інформації, передбаченої пунктом 35 цього Положення та в обсязі визначеному у пункті 48 цього Положення, надають також інформацію щодо:

1) основних відомостей про ФОН;

2) інформації про випуски сертифікатів ФОН;

3) інформації про осіб, що володіють сертифікатами ФОН;

4) розрахунку вартості чистих активів ФОН;

5) правил ФОН.

Зміст та форма розкриття інформації, передбаченої цим пунктом Положення, визначається у додатку 55 до цього Положення.

91. Емітенти сертифікатів ФОН розкривають проміжну інформацію відповідно до вимог пункту 59 цього Положення та в обсязі, визначеному у пункті 63 цього Положення.

92. Емітенти сертифікатів ФОН розкривають особливу інформацію відповідно до вимог пункту 71 цього Положення та в обсязі, визначеному у пункті 72 цього Положення.

93. Емітенти сертифікатів ФОН також розкривають інформацію щодо:

1) заміни управителя ФОН за рішенням суду (зміст та форма інформації визначається у додатку 56 до цього Положення);

2) заміни управителя ФОН у зв’язку з припиненням управителя ФОН (зміст та форма інформації визначається у додатку 57 до цього Положення);

3) припинення функціонування ФОН (зміст та форма інформації визначається у додатку 58 до цього Положення);

4) конвертації сертифікатів ФОН (зміст та форма інформації визначається у додатку 59 до цього Положення);

5) призупинення дії дозволів на право здійснення емісії сертифікатів ФОН (зміст та форма інформації визначається у додатку 60 до цього Положення).

94. Якщо емітент сертифікатів ФОН одночасно є емітентом інших цінних паперів чи особою, яка надає забезпечення, то до такого емітенту застосовуються також вимоги до емітентів та осіб, які надають забезпечення, що передбачені цим Положенням.

2. Строки розкриття інформації емітенти сертифікатів ФОН

95. Регульована інформація розкривається емітентами сертифікатів ФОН у строки визначені цим Положенням для відповідного виду інформації.

96. Обов’язок здійснювати розкриття інформації передбаченої пунктом 93 цього Положення поширюється на емітентів сертифікатів ФОН з дати, наступної за датою реєстрації НКЦПФР випуску сертифікатів ФОН.

97. Обов’язок здійснювати розкриття інформації передбаченої пунктом 93 цього Положення припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів або у разі наявності відомостей в ЄДР про припинення емітента (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.

98. Розкриття інформації передбаченої пунктом 93 цього Положення здійснюється у такі строки:

1) на власному вебсайті – якнайшвидше:

емітентами, іпотечні облігації яких не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку – не пізніше 10:00 другого робочого дня після дати вчинення дії;

емітентами, іпотечні облігації яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку – не пізніше початку торговельної сесії наступного торговельного дня на регульованому фондовому ринку, після дати вчинення дії;

2) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків – до кінця доби другого робочого дня після дати вчинення дії;

3) подання до НКЦПФР – протягом п’яти робочих днів після дати вчинення дії.

99. Надання інформації, передбаченої пунктом 93 цього Положення, супроводжується титульним аркушем, який за формою та змістом має відповідати додатку 48 до цього Положення.

100. Датою вчинення дій, яка передбачена пунктом 98 цього Положення є:

1) для заміни управителя ФОН за рішенням суду – дата винесення судом рішення про передачу управління ФОН до іншого управителя;

2) для заміни управителя ФОН у зв’язку з припиненням управителя ФОН – дата укладення договору з новим управителем;

3) для припинення функціонування ФОН – дата закінчення строку, на який ФОН був створений, та дата виконання своїх зобов’язань перед власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН або дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про винесення судом рішення про припинення ФОН;

4) для конвертації сертифікатів ФОН – дата прийняття рішення про конвертацію уповноваженим органом емітента;

5) для призупинення дії дозволів на право здійснення емісії сертифікатів ФОН – дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про призупинення дії дозволу (дозволів) на право здійснення емісії сертифікатів ФОН.

VII. Розкриття емітентами іншої інформації


1. Розкриття календарного плану розміщення регулярної інформації

101. Емітенти, які здійснили публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, зобов’язані, не пізніше 31 січня кожного року, оприлюднювати на своєму вебсайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, календарний план розміщення регулярної інформації (у тому числі документів та повідомлень, оприлюднення яких відповідно до законодавства передбачено у складі регулярної інформації).

102. Оприлюднення інших документів та повідомлень, у тому числі особливої інформації, здійснюється без попереднього зазначення інформації про такі оприлюднення у календарному плані.

103. Календарний план складається за змістом та формою, що визначені у додатку 61 до цього Положення.

104. У разі недотримання емітентом строків, визначених у календарному плані, емітент зобов’язаний внести зміни до календарного плану в частині перенесення відповідних строків. Для цього емітент оновлює додаток 61 до цього Положення, із зазначенням причин невиконання строків, передбачених календарним планом.

2. Розкриття структури власності приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі

105. Приватне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім:

1) товариства, яке здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, та/або

2) товариства, яке є підприємством, що становить суспільний інтерес, та/або

3) товариства 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належить державі,

розкриває інформацію про свою структуру власності шляхами визначеними пунктом 14 цього Положення.

106. Структура власності розкривається у схематичному зображенні, складеному згідно з вимогами у додатку 6 до цього Положення.

3. Розкриття інформації про заплановане проведення (скликання) загальних зборів

107. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів (якщо інший строк не визначений законом) до дати проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів шляхами передбаченими пунктом 14 цього Положення.

108. Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства за змістом та формою має відповідати додатку 62 до цього Положення. Вимоги цієї глави не поширюються на акціонерні товариства, які проводять загальні збори відповідно до вимог статей 59, 60 Закону про акціонерні товариства.

4. Розкриття інформації, що міститься в проспекті (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту (інформації про випуск) цінних паперів

109. Розкриття інформації, що міститься у проспекті (інформації про випуск) цінних паперів та змінах та/або доповненнях до проспекту (інформації про випуск) цінних паперів, здійснюється емітентом шляхами визначеними пунктом 14 цього Положення, а також:

1) на вебсайті відповідного оператора регульованого ринку – у разі допуску цінних паперів до торгів на такому регульованому фондовому ринку;

2) на вебсайті професійного учасника ринків капіталу, який здійснює операції, пов’язані з виконанням публічної пропозиції.

110. Обов’язок розкриття інформації передбаченої пунктом 115 цього Положення поширюється на:

1) товариства, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес;

2) підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

3) товариства, у яких державна або комунальна частка становить 25 і більше відсотків участі у статутному капіталі (у випадку прямого володіння), або 50 і більше відсотків участі у статутному капіталі (у випадку опосередкованого володіння).

111. Емітенти, які здійснюють публічну пропозицію цінних паперів, розкривають інформацію згідно з додатком 63 до цього Положення шляхом надання посилання на відповідний проспект (інформацію про випуск) цінних паперів / зміни та/або доповнення до проспекту цінних паперів, які розміщено на вебсайті емітента.

Інші емітенти, розкривають інформацію за змістом та формою, що зазначені у додатку 64 до цього Положення.

112. Емітент зобов’язаний розкрити інформацію, що міститься у проспекті (інформації про випуск) цінних паперів, протягом трьох робочих днів після реєстрації випуску цінних паперів НКЦПФР. У випадку внесення емітентом змін та/або доповнень до проспекту цінних паперів, емітент зобов’язаний розкрити інформацію, що міститься у таких змінах та/або доповненнях, протягом двох робочих днів після дати затвердження змін та/або доповнень до проспекту НКЦПФР.

5. Розміщення звіту про результати емісії цінних паперів

113. Розміщення звіту про результати емісії цінних паперів, здійснюється шляхами визначеними пунктом 14 цього Положення.

114. Обов’язок розкриття інформації передбаченої пунктом 119 цього Положення поширюється на:

1) товариства, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес;

2) підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

3) товариства, у яких державна або комунальна частка становить 25 і більше відсотків участі у статутному капіталі (у випадку прямого володіння), або 50 і більше відсотків участі у статутному капіталі (у випадку опосередкованого володіння).

115. Емітент зобов’язаний розкрити звіт про результати емісії цінних паперів не пізніше трьох робочих днів після реєстрації звіту НКЦПФР.

116. Емітенти, які здійснюють публічну пропозицію цінних паперів, розкривають посилання на відповідний звіт про результати емісії цінних паперів, який розміщено на вебсайті такого емітента.

6. Розміщення акціонерним товариством інформації на власному вебсайті, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства

117. Обов’язок розміщення акціонерними товариствами інформації на власному вебсайті поширюється з дня, що настає за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення акцій і видачі свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій.

118. Обов’язок розміщення акціонерними товариствами інформації на власному вебсайті припиняється з дати внесення до ЄДР запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

119. Обов’язок розміщення акціонерними товариствами інформації, визначеної пунктом 123 цього Положення, на власному вебсайті поширюється на такі категорії акціонерних товариств:

1) товариства, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес;

2) підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

3) товариства, у яких державна або комунальна частка становить 25 і більше відсотків участі у статутному капіталі (у випадку прямого володіння), або 50 і більше відсотків участі у статутному капіталі (у випадку опосередкованого володіння).

Акціонерні товариства, крім визначених підпунктами 1-3 цього пункту, розміщують інформацію, передбачену пунктом 123 на власному вебсайті, якщо її наявність є обов’язковою згідно із законом. Акціонерні товариства, крім визначених підпунктами 1-3 цього пункту мають право розміщувати на власному вебсайті інформацію, передбачену пунктом 123 цього Положення.

120. Банки розміщують інформацію на власному вебсайті, передбачену цим розділом, з урахуванням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національного банку України.

121. Центральний депозитарій цінних паперів розміщує інформацію на власному вебсайті, передбачену цим розділом, з урахуванням вимог Закону України «Про депозитарну систему України» та нормативно-правових актів НКЦПФР.

122. У разі відсутності у акціонерного товариства будь-якого з документів, розміщення інформації про які передбачено на власному вебсайті цим розділом і вимоги щодо обов’язкової наявності яких передбачені законом та цим Положенням, товариство зобов’язане розмістити на власному вебсайті інформацію щодо відсутності таких документів із зазначенням причин.

123. Акціонерне товариство розміщує на власному вебсайті таку інформацію:

1) статут товариства, засновницький (установчий) договір (у разі його укладання) – протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації статуту;

2) нова редакція статуту товариства – протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації нової редакції статуту;

3) структуру власності товариства, оформлену відповідно до вимог передбачених цим Положенням – протягом 5 робочих днів з дати внесення змін до такої структури власності (банки та інші учасники фінансового сектору, які розкривають структуру власності у відповідності до вимог Національного банку України – у строки передбачені Національним банком України);

4) положення про загальні збори, раду, виконавчий орган (у разі якщо створення відповідних органів та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом) та зміни до них – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них);

5) інші внутрішні документи (положення) та зміни до них – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них), які регулюють питання щодо:

організації контролю;

управління ризиками;

організації аудиту;

управління конфліктом інтересів;

порядку розгляду скарг;

взаємодії з акціонерами та іншими стейкхолдерами;

політики різноманіття;

сталого розвитку;

винагород та призначень членів органів управління;

дивідендної політики;

розкриття інформації;

запобігання корупції.

6) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства (крім філій банків) (у разі якщо створення відповідних відокремлених підрозділів та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства) – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них);

7) кодекс корпоративного управління товариства – протягом 10 робочих днів з дати затвердження (прийняття) відповідного кодексу;

8) протоколи загальних зборів товариства – протягом 5 робочих днів з дати складання протоколу та його підписання головуючим і секретарем загальних зборів;

9) річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність – у строки, встановлені Законом про бухгалтерський облік;

10) документи звітності, що подаються до державних органів інших, ніж НКЦПФР та
Національний банк України, відповідно до вимог законодавства (крім інформації,
віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом) – протягом 10 днів з дати подання такої звітності;

11) проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів, проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів – для емітентів іпотечних сертифікатів) або рішення про емісію цінних паперів (у разі їх публічної пропозиції) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства, в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом про ринки капіталу та нормативно-правовими актами НКЦПФР;

12) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій – протягом 5 робочих днів з дня отримання акціонерним товариством документально підтвердженої відповідної інформації;

13) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, переліком документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах – не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів товариства;

14) повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів – не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів;

15) повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у разі додаткової емісії акцій без здійснення публічної пропозиції – не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій;

16) повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства – протягом 30 днів з дати прийняття відповідного рішення;

17) повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі) – протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення;

18) звіт(и) адміністратора за випуском облігацій за результатами перевірки іпотечного покриття (для адміністраторів за випуском облігацій / емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про іпотечні облігації» та нормативно-правовим актом НКЦПФР щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій;

19) звіти ради (у разі її створення), звіти виконавчого органу – протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення за результатами розгляду відповідних звітів загальними зборами товариства;

20) протоколи про підсумки голосування – протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів акціонерів;

21) кодекс етики, в тому числі звіти щодо впровадження і будь-які зміни до нього – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідного кодексу чи змін до нього, а також затвердження звіту щодо впровадження кодексу етики;

22) корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків акцій прямо чи опосередковано належать державі або територіальній громаді,- протягом 10 днів з дня укладення договору;

23) іншу інформацію, передбачену цим Положенням, в обсязі, порядку та терміни, встановлені цим Положенням;

24) іншу інформацію, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства, в порядку та строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами.

7. Розкриття інформації про придбання акцій акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, або значного контрольного пакета акцій, або домінуючого контрольного пакета акцій

124. Обов’язок здійснювати розкриття інформації про придбання акцій акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, або значного контрольного пакета акцій, або домінуючого контрольного пакета акцій (далі – інформація про придбання контрольного пакета акцій) та в порядку, передбаченому цим Положенням, поширюється на публічні та приватні акціонерні товариства.

125. Розкриття інформації про придбання контрольного пакета акцій здійснюється шляхами визначеними пунктом 14 цього Положення.

126. До інформації про придбання контрольного пакета акцій належать відомості про:

1) придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;

2) придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій;

3) обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій;

4) обов’язковий продаж іншими акціонерами акцій на вимогу акціонера (акціонерів, що діють спільно), який отримав публічну безвідкличну вимогу.

127. Розкриття інформації про придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

1) повідомлення про укладення договору особою (особами, що діють спільно), за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, розкривається такою особою у строки та шляхами, передбаченими частиною першою статті 93 Закону про акціонерні товариства;

2) повідомлення про укладення договору особою (особами, що діють спільно), за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання повідомлення від вищезазначеної особи;

3) інформацію про набуття особою, зазначеною у підпункті 1 цього пункту, контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої інформації від вищезазначеної особи;

4) публічну безвідкличну пропозицію за формою встановленою у додатку 65 до цього Положення товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту;

5) змінену оферту товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту.

128. Розкриття інформації про придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

1) повідомлення про укладення договору особою (особами, що діють спільно), за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного або значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, розкривається такою особою у строки та шляхами, передбаченими частиною першою статті 93 Закону про акціонерні товариства;

2) повідомлення про укладення договору особою (особами, що діють спільно), за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такого повідомлення від вищезазначеної особи;

3) інформацію про набуття особою, зазначеною у підпункті 1 цього пункту, права власності на контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій публічного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої інформації від зазначеної вище особи;

4) публічну безвідкличну пропозицію товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту;

5) змінену оферту товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту.

129. Розкриття інформації про обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій здійснюється у такі строки:

1) повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такого повідомлення від особи (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником домінуючого контрольного пакета акцій за формою встановленою додатком 67 до цього Положення;

2) публічну безвідкличну вимогу за формою встановленою у додатку 66 до цього Положення товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої вимоги від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту;

3) конкуруючу вимогу за формою встановленою у додатку 66 до цього Положення товариство розкриває протягом наступного робочого дня після її отримання.

130. Вимоги до змісту повідомлення про укладення договору, інформації про набуття права власності на контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій, оферти та зміненої оферти, повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій, публічної безвідкличної вимоги, конкуруючої вимоги встановлені статтями 93-96 Закону про акціонерні товариства. При розкритті публічної безвідкличної вимоги товариство обов’язково зазначає дату відправлення її засвідченої копії разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, до Центрального депозитарію цінних паперів.

Інформація щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) не підлягає розміщенню на вебсайті акціонерного товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

8. Порядок оприлюднення повідомлення про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства

131. У разі створення акціонерного товариства однією особою емітент зобов’язаний оприлюднити повідомлення про це шляхами визначеними пунктом 14 цього Положення.

132. Повідомлення про створення акціонерного товариства однією особою оприлюднюються протягом 15 днів з дати отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

133. Повідомлення про створення акціонерного товариства однією особою складаються за формою та змістом, які визначені у додатку 68 до цього Положення.

134. Відомості про придбання однією особою усіх акцій товариства оприлюднюються в порядку розкриття особливої інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

VIII. Особливості складу та строків розкриття інформації радниками

135. Радники, які є емітентами чи особами, які надають забезпечення, додатково до регульованої інформації, передбаченої цим Положенням, та радники, які не є емітентами чи особами, які надають забезпечення, щорічно шляхами, визначеними пунктом 14 цього Положення, розкривають інформацію щодо:

1) основних відомостей про радника;

2) кодексу професійної поведінки, яким радник керується, відхилення від дотримання або незастосування положень такого кодексу професійної поведінки;

3) інформацію про результати своїх досліджень, консультації та будь-які інші рекомендації щодо використання права голосу;

4) інформацію про конфлікт інтересів або про ділові стосунки, які можуть впливати на підготовку результатів досліджень, консультацій та будь-яких інших рекомендацій щодо використання права голосу, а також про заходи, які радник здійснив для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Зміст та форма розкриття інформації, передбаченої цим пунктом Положення, визначається у додатку 69 до цього Положення.

136. Звітним періодом для складання річного звіту радником є календарний рік. Радник оприлюднює інформацію, передбачену пунктом 135 цього Положення, на власному вебсайті не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

137. Якщо радник одночасно є емітентом чи особою, яка надає забезпечення, то до такого радника застосовуються також вимоги до емітентів та осіб, які надають забезпечення, що передбачені цим Положенням.

Директор департаменту
методології корпоративного
управління, корпоративних
фінансів, фінансових
інструментів на ринках
капіталу та організованих
товарних ринків               Д. Пересунько

НАШІ ПОСЛУГИ

Інформагентство «Гільдія» - Створюємо ефективні сайти для вашого бізнесу.

Вам потрібний сайт?

Пропонуємо Вам замовити сайт, інтернет магазин!
Ми готові зробити сайт з нуля, розробити сайт згідно з вашими вимогами або створити сайт за шаблоном...

Читати далі  ➤


Шаблон тема для WordPress

Сайт за 5 хвилин!
Встановивши шаблон (тему) "xapkiv" для сайту на платформі CMS WordPress, ви отримуєте повноцінний сайт або інтернет-магазин.

Читати далі  ➤


Послуга адміністратор сайту

Довірити сайт професіоналам!
Ціна від 1000 грн/м-ц, вартість залежить від кількості та складності робіт за місяць на сайті чи інтернет-магазині.

Читати далі  ➤


Підберемо ключові слова

SEO підберемо ключові слова!
Відповідно до вашої діяльності, підберемо ключові слова для збільшення відвідувачів на ваш сайт.

Читати далі  ➤


Тексти для сайту

Копірайтер, рерайтер!
Напишемо унікальні SEO тексти, статті, контент, для сайту – ціна за 1000 знаків. Зробимо SEO оптимізацію тексту. Відредагуємо вже існуючий.

Читати далі  ➤


Реклама Google Ads

Створимо рекламну компанію Google Ads!
Создадим аккаунт и контекстную рекламу в Google Ads, подберем ключевые слова и настроим рекламную компанию.

Читати далі  ➤